? گوساله داخل شکم مادر تاب خور …

    ? گوساله داخل شکم مادر تاب خورده و این گاو قادر به زایمان طبیعی نیست! دامپزشک سریعا تصمیم می گیرد که با سزارین بچه را به دنیا بیاورد! ببینید چگونه با مهارتش به این گوساله زندگی بخشید? ? @GizmizTel ?

 

 

? گوساله داخل شکم مادر تاب خورده و این گاو قادر به زایمان طبیعی نیست! دامپزشک سریعا تصمیم می گیرد که با سزارین بچه را به دنیا بیاورد! ببینید چگونه با مهارتش به این گوساله زندگی بخشید?

? @GizmizTel ?