?این پیج دعا و طلسم یعنی عالیه …

    ?این پیج دعا و طلسم یعنی عالیه ها? ?طرف گفته دعایی که ازت گرفتم جواب داد! دعانویسه میگه واقعا؟! خودشم پشماش ریخته طفلی باورش نمیشه ? ? @GizmizTel ?

 

 

?این پیج دعا و طلسم یعنی عالیه ها?

?طرف گفته دعایی که ازت گرفتم جواب داد! دعانویسه میگه واقعا؟! خودشم پشماش ریخته طفلی باورش نمیشه ?

? @GizmizTel ?