?دزدی دو بچه در آپارتمان ?د …

    ?دزدی دو بچه در آپارتمان ?دوچرخه رو سوار شد و رفت! در خونه‌تون رو هیچ وقت به روی افراد غریبه باز نکنید! فرقی نمیکنه چه سن و سالی داشته باشن ? @GizmizTel ?

 

 

?دزدی دو بچه در آپارتمان

?دوچرخه رو سوار شد و رفت! در خونه‌تون رو هیچ وقت به روی افراد غریبه باز نکنید! فرقی نمیکنه چه سن و سالی داشته باشن

? @GizmizTel ?