?محکومیت ۲ نماینده مجلس به حبس …

    ?محکومیت ۲ نماینده مجلس به حبس ?محمد عزیزی و فریدون احمدی دو تن از نمایندگان مجلس به اتهام معاونت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق تسهیل در وقوع جرم (در ایجاد انحصار) در پرونده فساد خودرویی به ۶۱ ماه حبس محکوم شدند/ایسنا ? @GizmizTel ?

 

 

?محکومیت ۲ نماینده مجلس به حبس

?محمد عزیزی و فریدون احمدی دو تن از نمایندگان مجلس به اتهام معاونت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق تسهیل در وقوع جرم (در ایجاد انحصار) در پرونده فساد خودرویی به ۶۱ ماه حبس محکوم شدند/ایسنا

? @GizmizTel ?