🔻نخست وزیر اسرائیل برای نخستین …

    🔻نخست وزیر اسرائیل برای نخستین بار با تشکیل کشور مستقل فلسطین موافقت کرد 🔹 یائیر لاپید: به شرط تضمین امنیت اسرائیل، منعی برای تشکیل کشور مستقل فلسطین وجود ندارد 🆔 @GizmizTel 💯

 

 

🔻نخست وزیر اسرائیل برای نخستین بار با تشکیل کشور مستقل فلسطین موافقت کرد

🔹 یائیر لاپید: به شرط تضمین امنیت اسرائیل، منعی برای تشکیل کشور مستقل فلسطین وجود ندارد

🆔 @GizmizTel 💯